Inspecties

Inspecties
Voordat een onderneming zich kan inschrijven in het register van SNF moeten er inspecties worden uitgevoerd.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt of de onderneming EV (Eerst-Verantwoordelijke) en AB (Andere-)Belanghebbende is voor de opgegeven locaties.

 • Administratieve inspectie (zowel EV als AB locaties):
  • Controle locatielijst a.d.h.v. het locatieregister;
  • Controle goed werkgeverschap;
  • Controle toezicht & beheer.
 • Locatie inspectie (bij EV-locaties)
  • Controle informatiekaart. Op de informatiekaart (normonderdeel 10) moeten verplichte onderdelen worden opgenomen: adres, aantal bedden, tekst in Nederlands en Engels plus QR-codes).
  • Controle van de locaties a.d.h.v. de eisen die opgenomen zijn in de norm.

Na inschrijving in het register vinden er zowel periodieke als jaarlijkse inspecties plaats.
Deze zien er als volgt uit:

 • Periodiek: Hierbij worden álle locaties waarvoor de organisatie zelf verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen.
 • Jaarlijks: Bij alle geregistreerde ondernemingen vindt een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan.

Adhoc-inspectie
SNF kan de inspectie-instelling opdracht geven om locaties extra te laten inspecteren onder de noemer “adhoc-inspectie”. Deze controles zijn onderdeel van de kwaliteitsborging vanuit SNF en verdere professionalisering van SNF. Deze inspecties worden uitgevoerd naast de periodieke inspectie van locaties.

Gericht aanvullende inspectie
SNF kan op basis van concrete signalen van derden met gegronde vermoedens van het niet-naleven van de norm de onderneming opdracht geven een gericht aanvullende inspectie te laten uitvoeren. SNF informeert de inspectie-instelling over de signalen en de te inspecteren locatie. De te inspecteren locatie wordt niet aan de onderneming bekend gemaakt tot het moment van de inspectie.