Stichting Normering Flexwonen

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Kan een particulier zich SNF laten registeren?

  Ja, een particulier die locaties verhuurt voor huisvesting van arbeidsmigranten kan zich registreren bij SNF. Particulieren die twee of meer locaties verhuren (aan arbeidsmigranten of anderen) moeten zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en zich met die inschrijving bij SNF melden.
  Particulieren die slechts één locatie verhuren en die zich niet kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel kunnen zich inschrijven met een objectlijst betrokkende uit het Kadaster waaruit blijkt dat zij slechts één locatie voor verhuur in eigendom hebben (naast eventuele eigen woning).
  Via deze link, komt u op de website van het Kadaster terecht.

  Let wel: Als een particulier naast zijn eigen woning een garagebox verhuurt én een woning t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten, is registratie bij KvK mogelijk en inschrijving met KvK-nummer bij SNF de enige mogelijkheid.
  Via deze link, komt u op de website van de Kamer van Koophandel terecht.

 • Mijn onderneming valt onder de cao ‘open teelt’ of onder de cao ‘glastuinbouw’. Aan welke eisen moet ik voldoen?

  Als werkgever van mensen die u huisvest, moet u bij de aanmelding en registratie voor het SNF-keurmerk goed werkgeverschap aan te kunnen tonen. Voorheen moest dat via een accountantsverklaring, maar sinds goed werkgeverschap ook is opgenomen in cao voor de open teelten en de cao glastuinbouw kan goed werkgeverschap voor de open teelten en glastuinbouw vanaf heden worden aangetoond door middel van het invullen en aanleveren van de verklaring goed werkgeverschap uit de eigen cao. De formats van de verklaringen zijn te downloaden op onze website, onder het kopje ‘aanmelden’ en natuurlijk ook in de volledige cao-tekst.

 • Welke eisen worden er gesteld aan elektriciteit en verlichting in natte ruimten?

  Klik hier voor nadere uitleg over de spatwaterdichtheid in natte ruimten.

 • Welke redenen kunnen aanleiding zijn om SNF certificering aan te vragen?

  Er zijn verschillende redenen om SNF-geregistreerd te willen zijn of worden. De geldverstrekker of verzekeraar kan het eisen, de huurder of het uitzendbureau aan wie u verhuurt kan het eisen, u kunt als verhuurder willen aantonen aan de normen te voldoen, en als u lid bent van een branchevereniging (ABU, NBBU, VHA) kan het geëist worden. Ook zijn er steeds meer gemeenten die SNF-registratie eisen als een vergunning wordt aangevraagd.
  Wanneer een uitzendbureau of agrarische onderneming inhoudingen wil doen voor huisvesting op het wettelijk minimum loon, dan dient zij SNF geregistreerd te zijn. Voor uitzendbureaus geldt daarnaast de voorwaarde dat zij eveneens SNA geregistreerd zijn (Stichting Normering Arbeid).

 • Wat is het verschil tussen SNF en AKF?

  Het SNF-keurmerk is te behalen door álle ondernemingen, huisvesters, uitzendbureaus, agrarische ondernemingen en andere bedrijven die huisvesting voor arbeidsmigranten beheren. Het Agrarische Keurmerk Flexwonen (AKF) is alléén te behalen door boeren en tuinders (ondernemingen die vallen onder de cao open teelten of glastuinbouw) die huisvesting voor hun eigen werknemers realiseren.

  Daarnaast verschillen de normen iets van elkaar. Grootste verschil is dat SNF eist dat alle voorzieningen onder één dak moeten zitten, en AKF dat niet doet. Daarmee zijn bij SNF toercaravans verboden, bij AKF zijn deze toegestaan.

 • Wat wordt verstaan met een kast die afsluitbaar moet zijn?

  In de norm onder artikel 2.5 staat vermeld ‘Indien de kast in het slaapvertrek staat, de juiste afmeting heeft maar niet afsluitbaar is, wordt hiervoor een minor tekortkoming gegeven.’ Met afsluitbaar wordt bedoeld dat er een mogelijkheid is dat spullen achter bijv. een deur kunnen worden opgeborgen. Voor open planken wordt dus een minor geschreven. De kast dient echt op slot te kunnen wanneer deze zich buiten het slaapvertrek bevindt.

 • Welke juridische eenheden moeten zich laten registreren?

  De vraag welke organisaties zich moeten laten registreren is afhankelijk van de eisen die een branchevereniging, een opdrachtgever, of gemeente stelt. Ook kan een organisatie zich moeten laten registeren om inhoudingen te mogen doen voor huisvesting op het wettelijk minimumloon. Zie vervolgvragen.

 • Moeten locaties in het buitenland (België, Duitsland) ook meegenomen worden in de controles voor SNF?

  Locaties in het buitenland (België, Duitsland) die door huisvesters en uitzendbureaus worden ingezet voor arbeidsmigranten die in Nederland werken, moeten ook gecontroleerd worden ten behoeve van SNF. Dit geldt tot een maximum van 50 km van de Nederlandse grens. Daarbij geldt dat aan de SNF-norm moet worden voldaan met uitzondering van eventuele punten die strijdig zijn met de in het betreffende land geldende wetgeving.

 • In de norm wordt niet over de aanwezigheid van wastafels gesproken?

  ​De norm spreekt inderdaad niet over wastafels. Dat betekent dat er dus geen eisen aan worden gesteld.

 • Er zijn nu 25 personen die worden gehuisvest op een locatie waar drie toiletten en drie douches aanwezig zijn, wat betekent dit voor het behalen van het keurmerk?

  Er moet per 8 personen een toilet en een douche beschikbaar zijn, anders is er sprake van een major non-tekortkoming en kan het keurmerk niet worden behaald. Er moet dus een toilet en douche bij worden geplaatst of een persoon minder worden gehuisvest.

 • Wordt een urinoir als volwaardig toilet meegerekend?

  ​Nee, een urinoir wordt niet als toilet meegerekend.

 • Wordt de locatie of de organisatie geregistreerd?

  De organisatie kan worden geregistreerd als alle huisvesting die t.b.v. arbeidsmigranten wordt ingezet voldoet aan de normen van SNF. Met ingang van 1 september 2021 moeten álle locaties waarvoor de onderneming 'eerst-verantwoordelijke' is, worden geïnspecteerd. Locaties die voor kortdurende huisvesting worden ingezet horen hier ook bij. Er kan niet worden gezegd dat locaties SNF-geregistreerd zijn. Dat kunnen alleen ondernemingen zijn.

 • Kunnen payrollbedrijven ook SNF-geregistreerd worden?

  Payroll-bedrijven die SNF-geregistreerd willen worden kunnen dat alleen als ze alle locaties kennen waar de werknemers gehuisvest zijn. Dit omdat alle locaties moet worden geïnspecteerd, via het uitzendbureau of via het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de locatie en SNF-geregistreerd is.

 • Zijn Belgen en Duitsers ook arbeidsmigranten? En Nederlanders?

  Ja, arbeidsmigranten zijn uitzendkrachten die niet permanent woonachtig in Nederland zijn. Daar vallen ook Belgen en Duitsers onder, maar geen Nederlanders. Voor SNF is het dan wel belangrijk dat die Belgen en Duitsers in Nederland wordt gehuisvest om hier te werken.

 • Moet kortdurende huisvesting ook geïnspecteerd worden?

  Ja, alle huisvesting van arbeidsmigranten dient aan SNF-normen te voldoen, ook kortdurende. Dat betekent dat bij de opgave van locaties ook de in gebruik zijnde locaties voor kortdurende huisvesting dienen te worden opgegeven. Hotels en pensions en B&B's die korter dan 4 weken worden ingezet hoeven niet te worden geïnspecteerd. Locaties die langer worden ingezet wel.

 • Welk deel van de woningvooraad moet worden opgegeven aan de inspecteur? Wij verhuren ook aan particulieren en aan expats.

  Stichting Normering Flexwonen heeft als doel om ondernemingen te registreren waarvan de huisvesting voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. In de Nationale Verklaring, waaruit het register voort komt, wordt alleen gesproken over voorzieningen voor short stay. Het onderscheid tussen arbeidsmigranten en expats is niet ‘hard’ en kan niet als criterium worden gehanteerd.

  Onzelfstandige woonruimte, zoals logies, kamergewijze verhuur, woningen op recreatiepark of in complex of onzelfstandige bewoning van een reguliere woning vallen onder de noemer ‘flexwonen’ en moeten, indien gebruikt door arbeidsmigranten/expats, worden opgegeven aan de inspecteur en aan SNF. Als een complex altijd wordt bewoond door uitsluitend studenten hoeft dat niet. Als er zowel arbeidsmigranten/expats als studenten wonen, dan wel. Zelfstandige woonruimte, die onder de Huisvestingswet/Woningwet valt en die op permanente basis aan particulieren (mogelijk ook een gezin van expats), wordt verhuurd hoeft niet opgegeven te worden.

 • Wanneer kan ik de onderneming aanmelden bij het SNF-register?

  De aanvragers voor registratie in het register dienen ondernemingen te zijn die;

  • als onderneming een inhouding of een verrekening doen op het loon van de werknemer ten behoeve van de huisvesting van de werknemer
  • als onderneming een overeenkomst zijn aangegaan met de werknemer over het gebruik of de huur van de huisvesting.
  • in Nederland bedrijfsmatig huisvesting voor arbeidsmigranten ter beschikking stellen.
 • Wanneer mogen wij inhoudingen doen?

  Voor het doen van inhoudingen voor huisvesting zijn specifieke eisen geformuleerd in de AMvB bij de Wet Aanpak Schijnconstructies. Registratie bij SNF kan één van de voorwaarden zijn, maar dat is niet het enige. Over de specifieke regels kunt u het beste contact opnemen met uw branchevereniging.