Stichting Normering Flexwonen

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Kan een particulier zich SNF laten registeren?

  Ja, een particulier die locaties verhuurt voor huisvesting van arbeidsmigranten kan zich registreren bij SNF. Particulieren die twee of meer locaties verhuren (aan arbeidsmigranten of anderen) moeten zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en zich met die inschrijving bij SNF melden.
  Particulieren die slechts één locatie verhuren en die zich niet kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel kunnen zich inschrijven met een objectlijst betrokkende uit het Kadaster waaruit blijkt dat zij slechts één locatie voor verhuur in eigendom hebben (naast eventuele eigen woning).
  Via deze link, komt u op de website van het Kadaster terecht.

  Let wel: Als een particulier naast zijn eigen woning een garagebox verhuurt én een woning t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten, is registratie bij KvK mogelijk en inschrijving met KvK-nummer bij SNF de enige mogelijkheid.
  Via deze link, komt u op de website van de Kamer van Koophandel terecht.

 • Mijn onderneming valt onder de cao ‘open teelt’ of onder de cao ‘glastuinbouw’. Aan welke eisen moet ik voldoen?

  Als werkgever van mensen die u huisvest, moet u bij de aanmelding en registratie voor het SNF-keurmerk goed werkgeverschap aan te kunnen tonen. Voorheen moest dat via een accountantsverklaring, maar sinds goed werkgeverschap ook is opgenomen in cao voor de open teelten en de cao glastuinbouw kan goed werkgeverschap voor de open teelten en glastuinbouw vanaf heden worden aangetoond door middel van het invullen en aanleveren van de verklaring goed werkgeverschap uit de eigen cao. De formats van de verklaringen zijn te downloaden op onze website, onder het kopje ‘aanmelden’ en natuurlijk ook in de volledige cao-tekst.

 • Welke eisen worden er gesteld aan elektriciteit en verlichting in natte ruimten?

  Klik hier voor nadere uitleg over de spatwaterdichtheid in natte ruimten.

 • Welke redenen kunnen aanleiding zijn om SNF certificering aan te vragen?

  Er zijn verschillende redenen om SNF-geregistreerd te willen zijn of worden. De geldverstrekker kan het eisen, de huurder of het uitzendbureau aan wie u verhuurt kan het eisen, u kunt als verhuurder willen aantonen aan de normen te voldoen, en als u lid bent van een branchevereniging kan het geëist worden. Ook zijn er steeds meer gemeenten die SNF-registratie eisen als een vergunning wordt aangevraagd.
  Wanneer een uitzendbureau lid is van ABU of NBBU of inhoudingen wil doen op het minimum loon, dan dient zij SNF geregistreerd te zijn. Voor uitzendbureaus geldt daarnaast de voorwaarde dat zij eveneens SNA geregistreerd zijn (Stichting Normering Arbeid). De locaties die zij in gebruik hebben voor huisvesting van arbeidsmigranten dienen zij dan bij SNF op te geven. Als de uitzendonderneming aan wie een onderneming locatie(s) gaat verhuren in het reguliere SNF-register is opgenomen, dan hoeft de onderneming zelf niet persé SNF-geregistreerd te zijn.

 • Wat is het verschil tussen SNF en AKF?

  Het SNF-keurmerk is te behalen door álle ondernemingen, huisvesters, uitzendbureaus, agrarische ondernemingen en andere bedrijven die huisvesting voor arbeidsmigranten beheren. Het Agrarische Keurmerk Flexwonen (AKF) is alléén te behalen door boeren en tuinders (ondernemingen die vallen onder de cao open teelten of glastuinbouw) die huisvesting voor hun eigen werknemers realiseren.

  Daarnaast verschillen de normen iets van elkaar. Grootste verschil is dat SNF eist dat alle voorzieningen onder één dak moeten zitten, en AKF dat niet doet. Daarmee zijn bij SNF toercaravans verboden, bij AKF zijn deze toegestaan.

 • Wat wordt verstaan met een kast die afsluitbaar moet zijn?

  In de norm onder artikel 2.5 staat vermeld ‘Indien de kast in het slaapvertrek staat, de juiste afmeting heeft maar niet afsluitbaar is, wordt hiervoor een minor tekortkoming gegeven.’ Met afsluitbaar wordt bedoeld dat er een mogelijkheid is dat spullen achter bijv. een deur kunnen worden opgeborgen. Voor open planken wordt dus een minor geschreven. De kast dient echt op slot te kunnen wanneer deze zich buiten het slaapvertrek bevindt.

 • Locatieregister - Foutmelding bij het invoeren van een locatie in het buitenland

  Na het invoeren van een locatie in het buitenland krijgt u vaak de melding dat de postcode niet klopt. Deze melding kunt u negeren en door-enteren, waarna u gewoon verder kunt met het ingeven van de gegevens.
  Zie afbeelding hieronder.

 • Welke juridische eenheden moeten zich laten registreren?

  De vraag welke organisaties zich moeten laten registreren is afhankelijk van de eisen die een branchevereniging, een opdrachtgever, of gemeente stelt. Ook kan een organisatie zich moeten laten registeren om inhoudingen te mogen doen voor huisvesting op het wettelijk minimumloon. Zie vervolgvragen.

 • Welke juridische eenheden binnen een holding of informeel verband van bedrijven, kunnen zich laten registreren?

  In principe kan iedere organisatie die te maken heeft met huisvesting van arbeidsmigranten zich laten registreren. De certificering geschiedt op het niveau van een juridische eenheid met een KvK nummer.

  • Organisaties met eigen locaties in beheer worden gecontroleerd op alle eisen in de norm voor zover van toepassing. Er worden jaarlijks inspecties uitgevoerd bij een steekproef van de locaties. Specifieke huisvestingsorganisaties die geen werkgever zijn van de mensen die ze huisvest, worden bijvoorbeeld niet gecontroleerd op ‘goed werkgeverschap’.
  • Organisaties die eigen locaties in beheer hebben en tegelijkertijd locaties huren worden gecontroleerd op alle eisen in de norm voor zover van toepassing. Er worden jaarlijks inspecties uitgevoerd bij steekproef van de eigen plus de ingehuurde locaties. Het is aan de organisaties om zodanige afspraken te maken met de beheerders van gehuurde locaties om er voor te zorgen dat alle locaties voldoen aan de SNF-norm en dat de inspecties kunnen plaatsvinden.
  • Organisaties die geen eigen locaties in beheer hebben maar alles inhuren, worden jaarlijks gecontroleerd en er worden dan inspecties uitgevoerd bij (een steekproef van) van de door hen gehuurde locaties. Het is aan de organisaties om zodanige afspraken te maken met de beheerders van de gehuurde locaties dat alle locaties voldoen aan de SNF-norm en dat de inspecties kunnen plaatsvinden.
  • Er is een apart register ingericht voor bedrijven die voor al hun huisvesting (dus 100% van de ‘bedden’) gebruik maken van SNF-geregistreerde huisvesting en zelf géén huisvesting hebben. Dit is het SNF-inhuur-register. Dit heeft als voordeel dat de controledruk vermindert omdat locaties maar één keer hoeven te worden geïnspecteerd. Dat heeft gevolgen voor de keuzes van organisatie of en in welk register men zich wil laten registreren. Werkgevers (inclusief uitzendondernemingen) die in aanmerking voor dit aparte ‘maakt-gebruik-van’-register worden ook getoetst op goed werkgeverschap.
 • Moeten locaties in het buitenland (België, Duitsland) ook meegenomen worden in de controles voor SNF?

  Locaties in het buitenland (België, Duitsland) die door huisvesters worden ingezet voor arbeidsmigranten die in Nederland werken, moeten ook gecontroleerd worden ten behoeve van SNF. Dit geldt tot een maximum van 50 km van de Nederlandse grens. Daarbij geldt dat aan de SNF-norm moet worden voldaan met uitzondering van eventuele punten die strijdig zijn met de in het betreffende land geldende wetgeving.

 • In de norm wordt niet over de aanwezigheid van wastafels gesproken?

  ​De norm spreekt inderdaad niet over wastafels. Dat betekent dat er dus geen eisen aan worden gesteld.

 • Er zijn nu 25 personen die worden gehuisvest op een locatie waar drie toiletten en drie douches aanwezig zijn, wat betekent dit voor het behalen van het keurmerk?

  Er moet per 8 personen een toilet en een douche beschikbaar zijn, anders is er sprake van een major non-tekortkoming en kan het keurmerk niet worden behaald. Er moet dus een toilet en douche bij worden geplaatst of een persoon minder worden gehuisvest.

 • Wordt een urinoir als volwaardig toilet meegerekend?

  ​Nee, een urinoir wordt niet als toilet meegerekend.

 • Wordt de locatie of de organisatie geregistreerd?

  De organisatie kan worden geregistreerd als alle huisvesting die t.b.v. arbeidsmigranten wordt ingezet voldoet aan de normen van SNF. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. een steekproef van de locaties. Locaties die voor kortdurende huisvesting worden ingezet horen hier ook bij. Het is NIET zo dat locaties apart worden geregistreerd.​

 • Kunnen payrollbedrijven ook SNF-geregistreerd worden?

  Payroll-bedrijven die SNF-geregistreerd willen worden kunnen dat alleen als ze alle locaties kennen waar de werknemers gehuisvest zijn. Dit omdat een steekproef van deze locaties moet worden geïnspecteerd. Als de informatie niet beschikbaar is, zal deze moeten worden verzameld en permanent beschikbaar komen.

 • Zijn Belgen en Duitsers ook arbeidsmigranten? En Nederlanders?

  Ja, arbeidsmigranten zijn uitzendkrachten die niet permanent woonachtig in Nederland zijn. Daar vallen ook Belgen en Duitsers onder, maar geen Nederlanders. Voor SNF is het dan wel belangrijk dat die Belgen en Duitsers in Nederland wordt gehuisvest om hier te werken.

 • Moet kortdurende huisvesting ook geïnspecteerd worden?

  Ja, alle huisvesting van arbeidsmigranten dient aan SNF-normen te voldoen, ook kortdurende. Dat betekent dat bij de opgave van locaties ook de in gebruik zijnde locaties voor kortdurende huisvesting dienen te worden opgegeven. En bij het bepalen van de steekproef moeten alle locaties, ook die voor kortdurende huisvesting, worden verzameld om daaruit de juiste steekproef te trekken. Ook hotels, pensions en B&B’s moeten worden opgegeven en meegenomen in de steekproef.

 • Kan ik in het SNF-inhuur-register worden opgenomen als ik gebruik maak van huisvestiging van particulieren?

  Nee, dat kan niet. Om geregistreerd te worden in het SNF-inhuur-register moet ALLE, dus 100% van de huisvestiging worden ingehuurd van SNF-geregistreerde ondernemingen. Particulieren die zich niet hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel kunnen zich niet laten registreren bij SNF.

 • Welk deel van de woningvooraad moet worden opgegeven aan de inspecteur? Wij verhuren ook aan particulieren en aan expats.

  Stichting Normering Flexwonen heeft als doel om ondernemingen te registreren waarvan de huisvesting voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. In de Nationale Verklaring, waaruit het register voort komt, wordt alleen gesproken over voorzieningen voor short stay. Het onderscheid tussen arbeidsmigranten en expats is niet ‘hard’ en kan niet als criterium worden gehanteerd.

  Onzelfstandige woonruimte, zoals logies, kamergewijze verhuur, woningen op recreatiepark of in complex of onzelfstandige bewoning van een reguliere woning vallen onder de noemer ‘flexwonen’ en moeten, indien gebruikt door arbeidsmigranten/expats, worden opgegeven aan de inspecteur en aan SNF. Als een complex altijd wordt bewoond door uitsluitend studenten hoeft dat niet. Als er zowel arbeidsmigranten/expats als studenten wonen, dan wel. Zelfstandige woonruimte, die onder de Huisvestingswet/Woningwet valt en die op permanente basis aan particulieren (mogelijk ook een gezin van expats), wordt verhuurd hoeft niet opgegeven te worden.

 • Hoe is het aanmeldingsproces bij Stichting Normering Flexwonen?

  1. Neem de norm en in elk geval het reglement registratie door;
  2. Maak de huisvesting in orde conform de norm en reglement van SNF. Indien een andere eis (van de gemeente, een wetgeving etc.) onze eis overruled of andersom, adviseren wij u de hoogst gestelde eis aan te houden;
  3. Kies een inspectie-instelling en sluit een overeenkomst af voor het uitvoeren van de inspecties;
  4. Meld u aan bij de Stichting Normering Flexwonen via het digitale aanmeldformulier op de website. De aanmelding wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen; Let op, tijdens het aanmelden ontvangt u een unieke code. Bewaar deze code goed totdat uw aanmelding geaccepteerd is.
  5. Is de aanmelding compleet? Dan ontvangt u per e-mail een bevestiging, inclusief een link naar het locatieregister. Voordat de inspectie-instelling een initiële inspectie in gaat plannen, dient u de locaties in het locatieregister in te vullen. Separaat ontvangt u een e-mail met de factuur entreebijdrage; De opgegeven inspectie-instelling wordt geïnformeerd over de aanmelding van uw onderneming bij de Stichting Normering Flexwonen;
  6. Maak een afspraak voor inspectie met de inspectie-instelling;
  7. Betaal de factuur van de entreebijdrage;
  8. Dan vindt er een inspectie plaats bij een aantal locaties. Bij inspectie voor het SNF-inhuur-register wordt er een administratieve inspectie uitgevoerd;
  9. De inspectie-instelling maakt het inspectierapport op en stemt dit met u af;
  10. De inspectie-instelling stuurt het inspectierapport naar SNF;
  11. Bij positief resultaat van de inspectie ontvangt u een e-mail met bevestiging van registratie en een separate e-mail met de factuur jaarbijdrage. Uw onderneming is nu zichtbaar in het register op de website www.normeringflexwonen.nl
  12. Bij major tekortkomingen moet u die herstellen. Daarna vindt er een herkeuring plaats of moet u op een andere manier herstel aantonen (zie de eisen daarin in de norm). De inspectie-instelling maakt wederom een inspectierapport (zie onderdeel 9), etc.
 • Wanneer kan ik de onderneming aanmelden bij het SNF-register?

  De aanvragers voor registratie in het register dienen ondernemingen te zijn die;

  • als onderneming een inhouding of een verrekening doen op het loon van de werknemer ten behoeve van de huisvesting van de werknemer
  • als onderneming een overeenkomst zijn aangegaan met de werknemer over het gebruik of de huur van de huisvesting.
  • in Nederland bedrijfsmatig huisvesting voor arbeidsmigranten ter beschikking stellen.
 • Wat is het verschil tussen het regulier-register en het inhuur-register?

  Het regulier-register is voor ondernemingen die huisvesting inzetten voor arbeidsmigranten. Hierbij wordt een inspectie uitgevoerd volgens een steekproef (zie norm) van de locaties. Om geregistreerd te worden in het SNF-inhuur-register moet 100% van de ingehuurde huisvestiging worden ingehuurd bij SNF-geregistreerde ondernemingen. Als maar een deel van de ingehuurde huisvesting wordt gehuurd bij SNF-geregistreerde onderneming(en), kan de onderneming zich niet inschrijven voor het inhuur-register, maar wel in het reguliere SNF-register. Bij het inhuur-register wordt er alleen een administratieve inspectie uitgevoerd.

  Klik hier voor het schema SNF-regulier-register of SNF-inhuur-register.

 • Wanneer mogen wij inhoudingen doen?

  Voor het doen van inhoudingen voor huisvesting zijn specifieke eisen geformuleerd in de AMvB bij de Wet Aanpak Schijnconstructies. Registratie bij SNF kan één van de voorwaarden zijn, maar dat is niet het enige. Over de specifieke regels kunt u het beste contact opnemen met uw branchevereniging.