Aanmelden

Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden en werkgevers die arbeidsmigranten huisvesten komen in aanmerking voor opname in een van de registers van SNF.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? Klik dan op de button ‘aanmelden’. In het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u zich wilt laten registeren in het reguliere register of in het SNF-inhuur-register. Bekijkt u hieronder ook het aanmeldingsproces en leest u het reglement registratie door.

Aanmelden

Let op: bewaart u uw unieke code die u ontvangt om het digitale aanmeldformulier in te vullen a.u.b. tot het moment van goedkeuring door SNF.

Wilt u zich als particulier aanmelden? Klik dan op de link om het aanmeldformulier te downloaden. Dit is enkel mogelijk als u als particulier maximaal één locatie (naast eventuele eigen woning) bezit en die aan arbeidsmigranten verhuurt.
Indien u meer dan één locatie voor verhuur inzet (of het nu voor een winkel, studente of arbeidsmigranten is) komt u hiervoor niet in aanmerking. U zult zich dan moeten inschrijven met een KvK-nummer.
Voordat u het aanmeldingsformulier instuurt moet u voor het laten uitvoeren van de inspecties een overeenkomst met de inspectie-instelling hebben gesloten of in elk geval deze instelling hebben gekozen.
Bij een aanmeldingsformulier dient u tevens de objectlijst uit het Kadaster bij te sluiten. Via deze link, komt u op de website van het Kadaster terecht.

Om opgenomen te worden in het register dient te worden voldaan aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten, dat kan de reguliere norm of de norm voor het SNF-inhuur-register zijn. De inspecties vinden plaats door inspectie-instellingen die voldoen aan het reglement voor inspectie-Instellingen en waarmee de Stichting Normering Flexwonen een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Inspecties vinden als regel éénmaal per jaar plaats door de desbetreffende inspectie-instelling. Het inspectierapport bevat het inspectieresultaat waaruit blijkt of de organisatie voldoet, niet voldoet of een herstelacties moet uitvoeren. SNF besluit op basis van het rapport of registratie plaatsvindt.

SNF dient binnen zes maanden na de bevestiging van de aanvraag voor het register een inspectierapport te hebben ontvangen. Indien dat niet het geval is vervalt de aanmelding. De entreebijdrage wordt niet gerestitueerd. Een onderneming kan in dat geval een nieuwe aanvraag doen.

Waarom registreren bij SNF?
Met opname in een register toont een bedrijf aan dat het de huisvesting van arbeidsmigranten op orde heeft. Organisaties kunnen vanwege afspraken in de van toepassing zijnde cao, of vanwege eisen in het lidmaatschap van de aangesloten sectoren zich willen laten registreren. Een andere reden kan zijn dat organisaties die gebruik maken van arbeidsmigranten en die de huisvesting willen uitbesteden aan de leverancier van huisvesting de eis stellen dat zij in het register zijn opgenomen.

Het kan een voordeel zijn voor organisaties om geregistreerd te zijn als zij met gemeenten in overleg zijn over de huisvesting van arbeidsmigranten. In de bed-voor-bedregeling is opgenomen dat deelnemers zich wat betreft goed werkgever- en/of huisvesterschap in positieve zin moeten onderscheiden in de markt. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de registratie bij SNF.

Welk register?
SNF beheert twee registers, het reguliere SNF-register en het SNF-inhuur-register. Om te bepalen welke register voor uw onderneming geschikt is, kunt u het stroomschema volgen.

Bepalen ‘goed werkgeverschap’
Onderdeel van de SNF-norm is dat een onderneming die eigen werknemers huisvest moet aantonen ‘goed werkgever’ te zijn. Uitzendondernemingen en payrollbedrijven doen dat middels SNA-registratie. Agrarische ondernemingen in open teelten en glastuinbouw doen dat middels het invullen en ondertekenen van het formulier ‘goed werkgever’ uit de betreffende cao. Champignonbedrijven die Fair Produce certificaat bezitten doen dat aan de hand van het Fair Produce keurmerk. Alle andere ondernemingen tonen goed werkgeverschap aan middels een accountantsverklaring.

Meer weten over hoe het aanmeldingsproces voor het SNF-keurmerk in werking gaat? Bekijk de video hieronder: