Update Corona ontwikkelingen

04-06-2020

Het coronavirus zorgt voor grote zorgen en problemen, zeker ook bij arbeidsmigranten, hun werkgevers en huisvesters. Arbeidsmigranten hebben een positie die kwetsbaarder is dan andere werknemers. Zij zijn niet alleen voor hun werk, maar ook voor hun huisvesting vaak afhankelijk van de werkgever. Al aan het begin van de coronaperiode heeft Stichting Normering Flexwonen de SNF-geregistreerde bedrijven opgeroepen om hun arbeidsmigranten in deze omstandigheden hierbij zo goed mogelijk te helpen.

In deze update wordt toegelicht welke ontwikkelingen Stichting Normering Flexwonen (SNF) in de afgelopen periode ziet rondom huisvesting van arbeidsmigranten na de uitbraak van het corona-virus en welke maatregelen SNF genomen heeft.

Zoals gezegd heeft SNF direct na de uitbraak van het coronavirus een dringend moreel appèl gedaan op de aangesloten ondernemingen om zich als een goed werkgever en goed huisvester te gedragen. De informatie vanuit het ministerie SZW is gedeeld en de link naar de informatie in andere talen, waaronder Pools en Engels is op de onze website beschikbaar.

SNF controleert op de SNF-normen. Het is aan de overheid om op naleving van de covid-19-maatregelen, die voor iedereen van toepassing zijn, te controleren. Daar waar SNF signalen krijgt dat niet aan de SNF-eisen wordt voldaan, worden die signalen nagetrokken en indien nodig worden passende maatregelen getroffen conform de SNF-norm en -reglementen.

Sociale partners hebben een protocol opgesteld voor werken, wonen, vervoer en zorg voor arbeidsmigranten. Zodra dat protocol beschikbaar is, zal SNF dit breed communiceren aan alle aangesloten ondernemingen. Ook zal SNF de inspecteurs de naleving van die maatregelen laten toetsen en bij niet naleven dit laten signaleren aan de onderneming. Zodra hier meer over bekend is, communiceren we dat via een nieuwe update.

Wat betreft de inspecties is steeds het uitgangspunt geweest om de inspecties zo veel mogelijk door te laten gaan.
• Administratieve inspecties worden nu ‘op afstand, online’ uitgevoerd.
• Inspectie op locaties worden uitgevoerd, op locaties waar op het moment van inspectie niemand aanwezig is of afstand houden goed mogelijk is.
• In uitzonderlijke gevallen is in de afgelopen maanden uitstel verleend voor de inspectie op locaties bijvoorbeeld als er veel zieken waren. Er zijn in totaal bij 30 ondernemingen inspecties uitgesteld. Deze worden in de komende weken ‘ingehaald’.
Vanaf 1 juni worden inspecties in principe uitgevoerd met in achtneming van de genoemde voorzorgsmaatregelen, tenzij er echt heel dringende redenen zijn waarom dat niet mogelijk is.