Ingangsdatum toelatingsplicht een jaar uitgesteld

15-05-2024

De minister van SZW heeft op 13 mei jl. in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de beoogde invoering van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) per 1 januari 2025 (met de verplichte toelating per 1 januari 2026) niet langer haalbaar is. Alle eerder gecommuniceerde data worden met een jaar verschoven. Volgens de nieuwe planning zal de wet in werking treden per 1 januari 2026 en moeten ondernemingen die aan ter beschikking stellen van arbeid doen met ingang van 1 januari 2027 door de minister zijn toegelaten om actief te mogen zijn op de Nederlandse markt.
Ten aanzien van huisvesting van arbeidsmigranten is het relevant dat in de Wtta strengere eisen worden gesteld aan ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen én huisvesting faciliteren voor arbeidsmigranten (bijvoorbeeld een huurovereenkomst aangaan of huisvestingskosten inhouden op het loon).