Aanmelden

 

Organisaties op de huisvestingsmarkt en werkgevers die tijdelijke arbeidsmigranten willen huisvesten komen in aanmerking voor opname in een van de  registers van SNF. Wilt u zich aanmelden? Download dan het aanmeldingsformulier. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u zich wilt laten registeren in het reguliere register of in het SNF-inhuur-register. Na ondertekening kunt u dit formulier opsturen naar de Stichting Normering Flexwonen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Waarom registreren bij SNF?
Met opname in een register toont een bedrijf aan dat het de huisvesting van arbeidmigranten op orde heeft. Organisaties kunnen ook vanwege afspraken in de van toepassing zijnde cao, of vanwege eisen in het lidmaatschap van de aangesloten sectoren de noodzaak hebben om zich te laten registreren. Een andere reden kan zijn dat organisaties die gebruik maken van arbeidsmigranten en die de huisvesting willen uitbesteden de eis aan de huisvester stellen dat zij in het register zijn opgenomen.
Tenslotte kan het een voordeel zijn voor organisaties om geregistreerd te zijn als zij met gemeenten in overleg zijn over de huisvesting van arbeidmigranten. In de bed-voor-bedregeling, hieronder te downloaden, is opgenomen dat deelnemers zich wat betreft goed werkgever- en/of huisvesterschap in positieve zin moeten onderscheiden in de markt. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de registratie bij SNF.

Om opgenomen te worden in het register dient te worden voldaan aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten, dat kan de reguliere norm of de norm voor het SNF-inhuur-register zijn. ​De inspecties vinden plaats door inspectie-instellingen die voldoen aan het Reglement voor Inspectie-Instellingen en waarmee de Stichting Normering Flexwonen een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.
Inspecties vinden als regel éénmaal per jaar plaats door de desbetreffende inspectie-instelling. Deze inspecties geven een objectief en onafhankelijk oordeel of een organisatie aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoet of aan de norm voor het SNF-inhuur-register. Het inspectierapport bevat het inspectieresultaat waaruit blijkt of de organisatie voldoet, niet voldoet of een hersteltermijn krijgt. SNF besluit op basis van het rapport of registratie plaatsvindt.

SNF dient binnen zes maanden na de bevestiging van de aanvraag voor het register een inspectierapport te hebben ontvangen. Indien dat niet het geval is vervalt de aanmelding. De entreebijdrage wordt niet gerestitueerd. Een onderneming kan in dat geval een nieuwe aanvraag doen.

Proces aanmelding SNF-keurmerk

1. Doornemen: reglement registratie, reglement dataverwerking, SNF-norm en harmonisatiedocument (http://www.normeringflexwonen.nl/norm/default.aspx);
2. Inspectie-instelling kiezen. Er zijn vier instellingen en u bent vrij de keuze te maken
3. Aanmelden bij het SNF-keurmerk met het aanmeldingsformulier, inclusief vermelding van keuze van inspectie-instelling en de gevraagde documenten (wordt aangegeven op het aanmeldingsformulier)
 Het aanmeldingsformulier is te downloaden op deze pagina, onder het kopje ‘downloads’;
4. De aanmelding wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen bij het SNF-keurmerk;
5. Nadat de aanmelding is verwerkt, ontvangt u een e-mail met de bevestiging en apart een e-mail met de factuur entreebijdrage.
 Uw onderneming wordt aangemeld bij de opgegeven inspectie-instelling;
 U zorgt voor een overeenkomst met de inspectie-instelling.
6. Er kan een inspectie ingepland worden (inspectie-instelling en onderneming);
7. Inspectie vindt plaats bij één of meerdere locaties (regulier-register) of een administratieve inspectie (inhuur-register). De locaties worden bepaald door de inspecteur op basis van een steekproef;
8. Bij positief resultaat: 
 - Er wordt een inspectierapport opgesteld.
 - Het inspectierapport wordt gedeeld met u en SNF. 
 - SNF verwerkt het definitief inspectierapport.
 - Na verwerking ontvangt u een mail met de bevestiging van registratie en een factuur jaarbijdrage (naar rato);
 - De volgende dag staat uw organisatie vermeld op de website met bijbehorend certificaat
9. Bij een negatief resultaat:
 - U krijgt de gelegenheid de tekortkomingen te herstellen (meer informatie hierover vindt u in de norm).
 - Na herstel wordt de onderneming opgenomen in het register, volgens stap 8.
 - Lukt het niet de tekortkomingen te herstellen conform de SNF-norm, dan vervalt de aanmelding. 

Locatieregister
Stichting Normering Flexwonen maakt gebruik van een locatieregister. De ondernemingen registreren de locaties in het register en voeren de mutaties maandelijks en voorafgaand een inspectie door. Voordat een inspectie-instelling een initiële inspectie in gaat plannen, dient de onderneming voorafgaand de locaties in het locatieregister in te vullen. Na verwerking van de aanmelding bij het SNF-secretariaat, ontvangt de onderneming een e-mail met daarin de bevestiging van verwerking van de aanmelding, e-mail factuur entreebijdrage en een e-mail om een account aan te maken in het locatieregister.
Klik hier om naar het locatieregister te gaan.

 

 Download

 
Aanmeldingsformulier SNF versie 02.2018
Accountantsonderzoeksprotocol versie 18-12-2017
Bed-voor-bedregeling
Eigen verklaring geen huisvesting eigen werknemers
Eigen verklaring naleving CAO
Eigen verklaring naleving CAO conform cao open teelten
Eigen verklaring naleving cao glastuinbouw
Eigen verklaring naleving WAS
Handleiding gebruik SNF locatieregister
Huishoudelijk reglement
Locatieregister import sheet Excel
Reglement dataverwerking Locatieregister vastgesteld 5 juli 2017
Reglement registratie (met ingang van 15 september 2018)
Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk