SNF»FAQ
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Antwoord
  
Categorie
  
Doelgroep
  
  
De vraag welke organisaties zich moeten laten registreren is afhankelijk van de eisen die een branchevereniging, opdrachtgever, of gemeente stelt.
13-9-2013Publiek
  

​In principe kan iedere organisatie die te maken heeft met huisvesting van arbeidsmigranten zich laten registreren. De certificering geschiedt op het niveau van een juridische eenheid met een KvK nummer.

  • Organisaties met eigen locaties in beheer worden gecontroleerd op alle eisen in de norm voor zover van toepassing. Specifieke huisvestingsorganisaties die geen werkgever zijn worden bijvoorbeeld niet gecontroleerd op ‘goed werkgeverschap’.
  • Organisaties die eigen locaties in beheer hebben en tegelijkertijd locaties huren worden gecontroleerd op alle eisen in de norm voor zover van toepassing. Er wordt een steekproef uitgevoerd over de eigen plus de ingehuurde locaties. Het is aan de organisaties om zodanige afspraken te maken met de beheerders dat alle locaties voldoen aan de SNF-norm en dat de inspecties kunnen plaatsvinden.
  • Voor organisaties die geen eigen locaties in beheer hebben (bijvoorbeeld uitzendbureaus zonder huisvesting) betekent registratie dat de inspecties op (een steekproef van) van de door hen gehuurde locaties wordt uitgevoerd. Het is aan de organisaties om zodanige afspraken te maken met de beheerders dat alle locaties voldoen aan de SNF-norm en dat de inspecties kunnen plaatsvinden.

Er is een apart register ingericht voor bedrijven die 100% gebruik maken van SNF-geregistreerde huisvesting en zelf géén huisvesting hebben. Dit heeft als voordeel dat de controledruk vermindert omdat locaties maar één keer hoeven te worden geïnspecteerd. Dat heeft gevolgen voor de keuzes van organisatie of en in welk register men zich wil laten registreren. Werkgevers (incl uitzendondernemingen) die in aanmerking voor dit aparte ‘maakt-gebruik-van’-register worden ook getoetst op goed werkgeverschap.

16-9-2013Publiek
  

​Locaties in het buitenland (België, Duitsland) die door huisvesters voor arbeidsmigranten die in Nederland werken worden ingezet, moeten gecontroleerd worden ten behoeve van SNF. Daarbij geldt dat aan de SNF-norm moet worden voldaan met uitzondering van eventuele punten die strijdig zijn met de in het betreffende land geldende wetgeving.

16-9-2013Publiek
  

​De norm spreekt inderdaad niet over wastafels. Dat betekent dat er dus geen eisen aan worden gesteld.

16-9-2013SanitairPubliek
  

​Er moet per 8 personen een toilet en een douche beschikbaar zijn, anders is er sprake van een major nonconformiteit en kan het keurmerk niet worden behaald. Er moet dus een toilet en douche bij worden geplaatst of een persoon minder worden gehuisvest.

16-9-2013SanitairPubliek
  

​Nee, een urinoir wordt niet als toilet meegerekend.

16-9-2013SanitairPubliek
  

De organisatie kan worden geregistreerd als alle huisvesting die t.b.v. arbeidsmigranten wordt ingezet voldoet aan de normen van SNF. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. een steekproef van de locaties. Locaties die voor kortdurende huisvesting worden ingezet horen hier ook bij. Het is NIET zo dat locaties apart worden geregistreerd.​

9-4-2014Publiek
  

​Payroll-bedrijven die SNF-geregistreerd willen worden kunnen dat alleen als ze alle locaties kennen waar de werknemers gehuisvest zijn. Dit omdat een steekproef van deze locaties moet worden geïnspecteerd. Als de informatie niet beschikbaar is, zal deze moeten worden verzameld en permanent beschikbaar komen.

12-6-2014Publiek
  

Ja, arbeidsmigranten zijn uitzendkrachten die niet permanent woonachtig in Nederland zijn. Daar vallen ook Belgen en Duitsers onder, maar geen Nederlanders.​

12-6-2014Publiek
  

Ja, alle huisvesting van arbeidsmigranten dient aan SNF-normen te voldoen, ook kortdurende. Dat betekent dat bij de opgave van locaties ook de in gebruik zijnde locaties voor kortdurende huisvesting dienen te worden opgegeven. En bij het bepalen van de steekproef moeten alle locaties, ook die voor kortdurende huisvesting, worden verzameld om daaruit de juiste steekproef te trekken.​

12-6-2014Publiek
  

​Nee, dat kan niet. Om geregistreerd te worden in het SNF-inhuur-register moet 100% van de ingehuurde huisvestiging eigendom zijn van bij SNF-geregistreerde ondernemingen. Particulieren kunnen zich (nog) niet laten registreren bij SNF.

10-12-2014Publiek
  

Stichting Normering Flexwonen heeft als doel om ondernemingen te registreren waarvan de huisvesting voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. In de Nationale Verklaring, waaruit het register voort komt, wordt alleen gesproken over voorzieningen voor short stay. Het onderscheid tussen arbeidsmigranten en expats is niet ‘hard’ en kan niet als criterium worden gehanteerd.

Onzelfstandige woonruimte, zoals logies, kamergewijze verhuur, woningen op recreatiepark of in complex of onzelfstandige bewoning van een reguliere woning vallen onder de noemer ‘flexwonen’ en moeten, indien gebruikt door arbeidsmigranten/expats, worden opgegeven aan de inspecteur en aan SNF. Als een complex altijd wordt bewoond door uitsluitend studenten hoeft dat niet. Als er zowel arbeidsmigranten/expats als studenten wonen, dan wel.

Zelfstandige woonruimte, die onder de Huisvestingswet/Woningwet valt en die op permanente basis aan particulieren (mogelijk ook een gezin van expats), wordt verhuurd hoeft niet opgegeven te worden.
17-12-2014Publiek
  

1.     Neem de norm, het harmonisatiedocument en in elk geval het reglement registratie door;
2.     Maak de huisvesting in orde conform de norm en reglement van SNF. Indien een andere eis (van de gemeente, een wetgeving etc.) onze eis overruled of andersom, adviseren wij u de hoogst gestelde eis aan te houden;
3.     Kies een inspectie-instelling en sluit een overeenkomst af voor het uitvoeren van de inspecties
4.     Meld u aan bij de Stichting Normering Flexwonen per e-mail inclusief aanmeldingsformulier met daarop de aangegeven documenten (http://www.normeringflexwonen.nl/aanmelden/default.aspx); De aanmelding wordt binnen 5 werkdagen bij SNF in behandeling genomen;
5.     Is de aanmelding compleet? Dan ontvangt u per e-mail een bevestiging en separaat een e-mail met de factuur entreebijdrage;De opgegeven inspectie-instelling wordt geïnformeerd over de aanmelding van uw onderneming bij het SNF-keurmerk;
6.     Maak een afspraak voor inspectie met de inspectie-instelling;
7.     Betaal de factuur van deentreebijdrage;
8.     Dan vindt er een inspectie plaats bij een aantal locaties. Bij inspectie voor het SNF-inhuur-register wordt er een administratieve inspectie uitgevoerd;
9.     De inspectie-instelling maakt het inspectierapport op en stemt dit met u af;
10.  De inspectie-instelling stuurt het inspectierapport naar SNF;
11.  Bij positief resultaat van de inspectie ontvangt u een e-mail met bevestiging van registratie en een separate e-mail met de factuur jaarbijdrage. Uw onderneming is nu zichtbaar in het register op de website www.normeringflexwonen.nl
12.  Bij major tekortkomingen moet u die herstellen. Daarna vindt er een herkeuring plaats of moet u op een andere manier herstel aantonen (zie de eisen daarin in de norm). De inspectie-instelling maakt wederom een inspectierapport (zie onderdeel 9), etc.

 

 

10-8-2017Publiek
  

De aanvragers voor registratie in het register dienen ondernemingen te zijn die

-als onderneming een inhouding of een verrekening doen op het loon van de werknemer ten behoeve van de huisvesting van de werknemer
-als onderneming een overeenkomst zijn aangegaan met de werknemer over het gebruik of de huur van de huisvesting.
-in Nederland bedrijfsmatig huisvesting voor arbeidsmigranten ter beschikking stellen.

 

10-8-2017Publiek
  

Het regulier-register is voor ondernemingen die huisvesting inzet voor arbeidsmigranten. Hierbij wordt een inspectie uitgevoerd volgens een steekproef (zie norm) van de locaties.
Om geregistreerd te worden in het SNF-inhuur-register moet 100% van de ingehuurde huisvestiging worden ingehuurd bij SNF-geregistreerde ondernemingen. Als maar een deel van de ingehuurde huisvesting wordt gehuurd bij SNF-geregistreerde onderneming(en), kan de onderneming zich niet inschrijven voor het inhuur-register, maar wel in het reguliere SNF-register. Bij het inhuur-register wordt er alleen een administratieve inspectie uitgevoerd.

Klik hier voor het schema SNF-regulier-register of SNF-inhuur-register.

 

10-8-2017Publiek
  

Voor het doen van inhoudingen voor huisvesting zijn specifieke eisen geformuleerd in de AMvB bij de Wet Aanpak Schijnconstructies. Registratie bij SNF kan één van de voorwaarden zijn, maar dat is niet het enige. Over de specifieke regels kunt u het beste contact opnemen met uw branchevereniging.

10-8-2017Publiek
  

​Dan is de volgende informatie belangrijk voor u. Als werkgever dient u bij de aanmelding en registratie voor het SNF-keurmerk goed werkgeverschap aan te kunnen tonen. Voorheen moest dat via een accountantsverklaring, maar sinds goed werkgeverschap ook is opgenomen in cao voor de open teelten’ en de cao glaskracht kan goed werkgeverschap voor de open teelten en glaskracht vanaf heden worden aangetoond door middel van het invullen en aanleveren van de ‘eigen verklaring naleving cao’ (het SNF-format) plus de verklaring goed werkgeverschap uit de eigen cao. De formats van de verklaringen zijn te downloaden op onze website, onder het kopje ‘aanmelden’ en natuurlijk ook in de volledige cao-tekst.

Secretariaat:
​Reitseplein 1, Tilburg
Correspondentieadres:
Postbus 4076 5004 JB Tilburg

T. 013-5944109
F.
Kijk hier voor bedrijven met SNA keurmerk